Regentlängd

Gustav Vasa Erik XIV Johan lll
Sigismund Karl lX Gustav ll Adolf
Kristina Karl X Gustav Karl Xl
Karl Xll Ulrika Eleonora Fredrik l
Adolf Fredrik Gustav lll Gustav lV Adolf
Karl Xlll Karl XlV Johan Oscar l
Karl XV Oscar ll Gustav V
 
Gustav Vl Adolf Carl XVl Gustav