Anders Kort på galären Tessin

03.05.2017 00:25

Tidigare har jag skrivit om soldaten Elias Kort som
blev tillfångatagen i staden Stettin.  Läs här:
Detta är historien om hans fader Anders Larsson Kort.
Anders föddes 1698 på okänd plats och datum, men
det går att följa hans liv ganska bra trots denna 
uteblivna information.
Anders gifte sig med Ingegerd Eliasdotter den 5 nov 1724
och de fick fem barn tillsammans, en dotter och fyra söner,
varav den ena var Elias som jag inledde med.

Anders blev antagen som soldat i aug 1716, och det
var  Karl Xll  som satt på den svenska tronen.
Familjen bodde nu på Kortebo soldattorp nr 138, Järstorp.
Soldattorpet tillhörde kompani 1 Livkompaniet vid Jönköpings
regemente och Kortebo rote med stödrote Nyarp.
Året 1721 blev Anders kommenderad på skärgårdsflottan
i Stockholm, vilket på denna tiden innebar att man med
största sannorlikhet blev placerad på en galär, då just denna
flotta utgjordes av inomskärs gående galärer.
Sedan 1720 regerade nu Fredrik l sedan Ulrika Eleonora
avsagt sig tronen till förmån för sin make.
(Ulrika Eleonora efterträdde Karl Xll och regerade mellan
1719-1720.)

Vad som hände under några år i flottans tjänst är inte
utrett, men en händelse som finns nedtecknad är följande:
Anders blev instämd till tinget 10 nov 1729, och det finns
nedtecknat i domboken vad som var anledningen.

"Urdrag ur Tveta Dombok av Den 10 november 1729
"Stads- och Artilerie Feltscheren Ehreborne Konstehrfarne
Hr Ernst Jacob Stockheim efter utwärkad stemning tilltalar
Soldaten Anders Kort för Kortebo, angående betalning för
thet Feltscheren blifwit hämtad, at stilla bloden och curera
Soldaten, som hade huggit sig i handen.
Resolutio. Såsom 3 och 4§ uti 12 puncten uti 1699 års
Medicinalförordning dicterar, at för första gången beståts nu
Medicus en Rdlr och hwar visit, sedan 1/2 Carolin,
samt Soldaten tillstår, at Feltscheren honom förbunnet
första gången i Kortebo och sedan 5 weckor i staden hos
sig i cuur haft så bör Soldaten Hr feltscheren the fordrade
8 Dlr Smt betala och förnöija, hwilket långt mindre än
Medicinal Förordningen medgifwer sig belöper,
eftergifwandes Hr feltscheren sine gjorde omkostningar
på thenna Lagsökning".

Vi kastar oss framåt i tiden, närmare bestämt till 1741.
Det v ar den 28 Juli detta år som vi förklarade Ryssland krig,
(detta kom att kallas hattarnas ryska krig).
Sverige stod helt ensamma i kriget bortsett från Frankrike som
bistår Sverige med subsidier (ekonomiskt understöd).
Vid krigsförklaringen blev Anders Kort placerad på
skärgårdsgalären Tessin.
I början av september beslutar befälhavaren Lewenhaupt
att aktivera den svenska flottan, som nu ligger och väntar
i Finska farvatten, men redan i oktober sänder Lewenhaupt
hela den svenska flottan utan fem skepp till Karlskrona då
det härjade många sjukdomar på skeppen vilket gjorde att 
många av skeppen inte kunde manövreras tillförlitligt.
Den 5 juli 1742 ligger åter skärgårdsflottan med galären
Tessin vid Kymmene älv men ansågs sig behöva retirera
mot Borgå.
Både armén och flottan drog sig mot Helsingfors.
Under hösten 1742 hade ryssarna brett ut sig över hela
Finland, och Åland hade erövrats.

Ett återerövrande av Finland planerades under vintern
och den 15 mars 1743 utgår 1500 man samt skärgårdsflottan
med Anders Kort ombord på galären Tessin mot Åland,
detta var en lyckad operation och Åland återerövrades.
Vid Korpo ström den 20 maj i den Åländska skärgården
anfaller den svenska flottan men blir med förlust
tillbakaslagen av de ryska styrkorna.
Ryssland hade medvind och gjorde stora truppförflyttningar,
bland annat skulle under försommaren den svenska kusten
hotas av ryska trupper.
Detta föranledde att Sverige undertecknade det som ska komma
att kallas freden i Åbo, som undertecknades den 7 aug 1743.

Det var dags för Anders Kort att ge sig av hemåt efter lång tid
på sjön, många drabbningar och många reträtter fick min
anfader bevittna, vilket ändå får betecknas som ett klart
minnesmärke i vår historia.
Efter 36 tjänsteår fick Anders Kort avsked den 1 sep 1752.
Efterträdaren blev som bekant hans son Elias.
Anders avled på soldattorpet vid en ålder av 81 år den
12 sep 1764, och hans hustru bodde kvar på torpet
tillsammans med sin son.

Bild: En svensk galär från aktuell tid.

Bild: Modell från Sjöhistorika museet i Stockholm