Regenter

 

          Adolf      Kristina  Karl X Gustav       Karl XI                  Karl XII

 
                            
Ulrika Eleonora         Fredrik I             Adolf Fredrik            Gustav III       Gustav IV Adolf
 

                           
     Karl XIII           Karl XIV Johan            Oscar I                 Karl XV                Oscar II

 
              
    Gustav V         Gustav VI Adolf    Carl XIV Gustav